Klik hier voor onze voorwaarden in PDF.
Klik hier voor onze voorwaarden inclusief het herroepingsrecht in PDF.

Algemene Voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

1.   Definities
1.1 Stynia Sfeer & Deco: gevestigd te Elsloo (Frl.) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder registratienummer 69638179 handelend, in deze, onder de naam Stynia Sfeer & Deco.
1.2 Website: de website(s) van Stynia Sfeer & Deco, te raadplegen via www.stynia.nl en alle bijbehorende subdomeinen vallen onder de handelsnaam Stynia Sfeer & Deco.
1.3 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Stynia Sfeer & Deco en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Stynia Sfeer & Deco en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2.   Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Stynia Sfeer & Deco zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Stynia Sfeer & Deco slechts bindend, indien en voor zover deze door Stynia Sfeer & Deco uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.   Prijzen en informatie
3.1 Alle op de Website en in andere van Stynia Sfeer & Deco afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stynia Sfeer & Deco kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Stynia Sfeer & Deco afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4 Stynia Sfeer & Deco kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

4.   Totstandkoming Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Stynia Sfeer & Deco en het voldoen aan de daarbij door Stynia Sfeer & Deco gestelde voorwaarden.
4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stynia Sfeer & Deco onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Stynia Sfeer & Deco het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4 Stynia Sfeer & Deco kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Stynia Sfeer & Deco op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5.   Registratie (deze optie is (nog) niet actief op onze site(s))
5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3 Klant dient zijn inloggegevens als gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Stynia Sfeer & Deco is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Stynia Sfeer & Deco daarvan in kennis te stellen, zodat Stynia Sfeer & Deco gepaste maatregelen kan nemen.

6.   Uitvoering overeenkomst
6.1 Zodra de bestelling door Stynia Sfeer & Deco is ontvangen, stuurt Stynia Sfeer & Deco de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2 Stynia Sfeer & Deco is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3 De op de Website vermelde verzendtermijn(en) zijn indicatief. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Stynia Sfeer & Deco.
6.4 Indien Stynia Sfeer & Deco de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
6.5 Stynia Sfeer & Deco raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader Artikel 9 Garantie en conformiteit.
6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6.7 Stynia Sfeer & Deco is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

7.   Herroepingsrecht/retour
7.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Stynia Sfeer & Deco binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
•  als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
•  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
•  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Na het doen van de melding tot herroeping of retour dient Klant de goederen binnen 14 dagen retour te zenden.
7.2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Stynia Sfeer & Deco een raming van deze kosten.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
7.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. 
Speciaal voor Klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden.
7.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Stynia Sfeer & Deco
Eikenhorst 10
8424 ST   ELSLOO (Frl.)

7.5 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Stynia Sfeer & Deco de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.Tenzij Stynia Sfeer & Deco aanbiedt het product zelf af te halen, mag Stynia Sfeer & Deco wachten met terugbetalen tot Stynia Sfeer & Deco het product heeft ontvangen of tot
Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.6 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
7.7 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Producten die na bestelling specifiek voor Klant worden gemaakt, dit zijn met name paviljoens in de uitvoering zwaar - massief. Informatie hierover is bij de artikelbeschrijving aangegeven.

8.   Betaling
8.1 Klant dient betalingen aan Stynia Sfeer & Deco volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Stynia Sfeer & Deco is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 7 dagen ingaand op de dag na levering.
8.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Stynia Sfeer & Deco is gewezen op de te late betaling en Stynia Sfeer & Deco de Klant een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 7-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Stynia Sfeer & Deco gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. Stynia Sfeer & Deco kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

9.   Garantie en conformiteit
9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Indien er door Stynia Sfeer & Deco een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
9.2 Stynia Sfeer & Deco staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien specifiek overeengekomen, staat Stynia Sfeer & Deco er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3 Een door Stynia Sfeer & Deco, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
9.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Stynia Sfeer & Deco daarvan in kennis te stellen.
9.5 Indien Stynia Sfeer & Deco de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van Artikel 11 Aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

10.   Klachtenprocedure
10.1 Stynia Sfeer & Deco beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stynia Sfeer & Deco, nadat Klant de gebreken heeft geconstateerd.
10.3 Bij Stynia Sfeer & Deco ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Stynia Sfeer & Deco binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
10.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
10.5 Bij klachten dient Klant zich allereerst te wenden tot Stynia Sfeer & Deco. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient Klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft Klant de mogelijkheid om zijn klacht aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).
10.6 Een klacht schort de verplichtingen van Stynia Sfeer & Deco niet op, tenzij Stynia Sfeer & Deco schriftelijk anders aangeeft.
10.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Stynia Sfeer & Deco, zal Stynia Sfeer & Deco naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Dit Arikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2 De totale aansprakelijkheid van Stynia Sfeer & Deco jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief B.T.W.).
11.3 Aansprakelijkheid van Stynia Sfeer & Deco jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend– begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Stynia Sfeer & Deco jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stynia Sfeer & Deco.
11.5 De aansprakelijkheid van Stynia Sfeer & Deco jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Stynia Sfeer & Deco onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stynia Sfeer & Deco ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stynia Sfeer & Deco in staat is adequaat te reageren.
11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stynia Sfeer & Deco meldt.
11.7 In geval van overmacht is Stynia Sfeer & Deco niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

12.   Eigendomsvoorbehoud
12.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Stynia Sfeer & Deco.

13.   Persoonsgegevens
13.1 Stynia Sfeer & Deco verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform het op de Website gepubliceerde privacy statement.

14.   Intellectueel eigendom
14.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Stynia Sfeer & Deco, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
14.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
14.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stynia Sfeer & Deco, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

15.   Slotbepalingen
15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
15.3 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stynia Sfeer & Deco gevestigd is.
15.4 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.5 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

16.   Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Stynia Sfeer & Deco
Eikenhorst 10
8424 ST Elsloo (Frl.)

telefoon: 0561-421 800 / 06-1085 4660

e-mail: gebruik het contactformulier op onze contactpagina.

KvK Noord Nederland: 69638179

 

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Formulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

LET OP: Niet gemelde retourzendingen komen volledig voor uw rekening!Aan Stynia Sfeer & Deco
Eikenhorst 10
8424 ST Elsloo (Frl.)

e-mail: klantenservice -[at]- stynia -[punt]- nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen*:


Order- of factuurnummer:


Besteld op/Ontvangen op*:Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier/scan wordt ingediend)Datum:

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u een e-mail te sturen aan onze klantenservice. U kunt ook gebruik maken van ons herroepingsformulier, welke u via de site kunt downloaden.

Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de kennisgeving dat u besluit de overeenkomst te herroepen (e-mail) dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Kosten retourzending
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Deze kosten worden, binnen Nederland, geraamd op € 6,95 voor pakketten binnen het formaat 100x50x50 cm en een gewicht van 0-10 kg met een maximum van € 13,25 voor zendingen van 10-30 kg of met een formaat groter dan 100x50x50 cm maar kleiner dan 175x78x58 cm. Grotere artikelen zoals rozenbogen e.d. hebben een hogere verzendprijs omdat deze (veelal) niet als pakket retour gezonden kunnen worden. De kosten hiervoor zijn mede afhankelijk van welke vervoerder u kiest, de afmetingen van de zending en welke verzendmogelijkheden zij aanbieden. Voor de kosten daarvan kunnen wij helaas geen richtlijn geven, maar kunnen al gauw € 45,00 of meer bedragen.
De kosten voor retourzending vanuit het buitenland kunnen hoger zijn dan de hierboven genoemde kosten. Wij kunnen daarvan geen begroting geven.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
•   Producten die na bestelling specifiek voor u worden gemaakt, dit zijn met name paviljoens in de uitvoering zwaar - massief. Informatie hierover is bij de artikelbeschrijving aangegeven.